Algemene voorwaarden

Op al onze overeenkomsten, offertes en aanbiedingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing, welke bij de offerte en/of opdracht kenbaar zijn gemaakt. Door ondertekening van de offerte/opdracht of door opdracht via onze website gaat u akkoord met deze voorwaarden.


Artikel 1. DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt het volgende verstaan onder:
· Consumenten/opdrachtgever: ieder natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
· Schilderteam™ : iedere natuurlijke of rechtpersoon die gerechtigd is door Schilderteam™ en die bedrijfsmatig offertes uitbrengt, alsmede schilders - en afwerkingswerkzaamheden uitvoert en daartoe de te verwerken producten levert.
· Werk: het totaal van de tussen consumenten en opdrachtgevers overeengekomen werkzaamheden en leveringen van materialen.


Artikel 2. WERKINGSSFEER
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen Schilderteam™ en consument/opdrachtgever. Afwijking van de bepalingen van deze voorwaarden wordt door partijen in overleg overeengekomen en altijd schriftelijk vastgelegd.


Artikel 3. AANBOD
3.1 Het aanbod voor werk wordt schriftelijk of elektronisch gedaan.
3.2 Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is vanaf die datum 30 dagen geldig.
3.3 Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die voldoende gedetailleerde is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
3.4 Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur van het werk (in beginsel 1 dag).
3.5 Het aanbod geeft inzicht in de prijs. Partijen komen een vast bedrag (aanneemsom) overeen waarvoor het werk zal worden verricht.
3.6 Het aanbod vermeldt de betalingswijze.
3.7 Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.


Artikel 4. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
4.1 De overeenkomst komt tot stand door een aanbetaling van 250 euro van het aanbod door de consument aan Schilderteam™ of
4.2 de overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument, bij voorkeur schriftelijk of elektronisch.


Artikel 5 VERPLICHTINGEN SCHILDERTEAM™
5.1 Schilderteam™ zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepaling van de overeenkomst uitvoeren.
5.2 Schilderteam™ neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zullen zijn, ten tijde van uitvoering van werk. Eventuele financiële gevolgen van de wijzigingen in de voorschriften tussen datum aanbod en uitvoering van het werk zullen worden verrekend, mits Schilderteam™ de consument van de wijziging en financiële gevolgen tevoren op de hoogte heeft gesteld, en de consument in dat geval de overeenkomst schriftelijk kan ontbinden.
5.3 Schilderteam™ draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door daartoe bevoegde personen.


Artikel 6 VERPLICHTINGEN CONSUMENT
6.1 De consument stelt Schilderteam™ in de gelegenheid het werk te verrichten. De werkvloer is niet geschikt voor huisdieren en kleine kinderen.
6.2 De consument zorgt er voor dat Schilderteam™ tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens.
6.3 De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor zijn rekening.
6.4 De consument is verplicht objecten waarop de opdracht betrekking heeft tegen brand en stormschade te verzekeren.
6.5 De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Schilderteam™ behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dient de consument Schilderteam™ daarvan in kennis te stellen.
6.6 Indien de aanvang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in lid 6.5, moet de voor Schilderteam™ verband houdende schade en kosten door de consument worden vergoed.
6.7 Indien de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de consument aansprakelijk is, moeten de daaruit voor Schilderteam™ voortvloeiende schade en kosten door de consument worden vergoed.


Artikel 7 OPZEGGING DOOR CONSUMENT/OPDRACHTGEVER
7.1 Annulerings- of wijzigingskosten
Indien de consument de overeenkomst annuleert, zal Schilderteam™ de consument/opdrachtgever naast de kosten voor de offerte de volgende annuleringskosten of wijzigingskosten in rekening brengen:
- bij annulering of wijziging van de datum tot 1 week vóór de uitvoering zijn er geen kosten;
- bij annulering of wijziging vanaf een week tot de 2de werkdag (exclusief) vóór de uitvoering : 50% van de (aanneem)som van het werk;
- bij annulering of wijziging van aanvangsdatum vanaf de 2de werkdag (inclusief) tot de dag van uitvoering: de volledige (aanneem)som van het werk;
7.2 de annulering of wijziging komt tot stand door bij voorkeur elektronische kennisgeving van de consument.

Artikel 8 OVERMACHT
In geval van overmacht heeft Schilderteam het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.
8.1 Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk door een oorzaak die Schilderteam™ niet kan worden toegerekend, en evenmin in zijn risico-sfeer ligt, is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te beëindigen en de gemaakte kosten in rekening te brengen aan de consument.
8.2 Wordt de uitvoering van een werk onmogelijk door en oorzaak die de consument niet kan worden toegerekend, en evenmin in zijn risico-sfeer ligt, dan is deze gerechtigd het werk te doen beëindigen tegen vergoeding van de door Schilderteam™ gemaakte kosten.

Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee Schilderteam ten tijde van het aangaan der overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering der overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals: oorlog of oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand of andere vernietigingen in fabrieken of magazijnen en uitsluitingen, zomede toeleveranciers of producenten die, op welke grond dan ook - geheel of gedeeltelijk - hun verplichtingen jegens Schilderteam™ niet nakomen.

Artikel 9 OPLEVERING
9.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het werk is goedgekeurd of geacht wordt te zijn goedgekeurd.
9.2 Het werk wordt goedgekeurd of geacht te zijn goedgekeurd als:
- de consument dit aan Schilderteam™ meedeelt;
- Schilderteam™ de consument schriftelijk heeft bericht het werk voltooid te achten;
- de consument niet binnen 10 dagen na dagtekening van een door Schilderteam™ verzonden brief, schriftelijk de bezwaren tegen voltooiing van het werk kenbaar maakt;
- de consument het object waaraan het werk is verricht weer in gebruik neemt, met dien verstande, dat door gebruik nemen van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.


Artikel 10 BETALING
10.1 Betaling van het restantbedrag dient als pin-betaling te geschieden op dezelfde dag als de opleverdag.


Artikel 11. GARANTIE
11.1 Schilderteam is aansprakelijk voor de directe schade die tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw, inventaris, of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Schilderteam of zijn personeel. Schilderteam is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.
11.2 Schilderteam is niet aansprakelijk indien de schade het gevolg is van opzet, schuld of verwijtbaar handelen van de consument of binnen diens risicosfeer valt.
11.3 In geval Schilderteam de consument tijdig terzake heeft gewaarschuwd en de consument desalniettemin uitvoering van werkzaamheden op een ondeugdelijke ondergrond heeft verlangd of zelf heeft uitgevoerd, is Schilderteam™ niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.
11.4 In geval van aansprakelijkheid van Schilderteam, is deze nimmer gehouden een hoger bedrag te vergoeden dan het totale overeengekomen bedrag (lees: aanneemsom) van de opdracht.
11.5 Schilderteam garandeert dat eventuele gebreken in het werk na oplevering gedurende een periode van 4 jaar kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het werk. Het voorgaande laat onverlet dat Schilderteam™ ook na de genoemde perioden voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van de wet. Schilderteam™ garandeert dat het uitgevoerde binnenschilderwerk:
a. voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste verfsysteem aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet op een voor de ondergrond schadelijke wijze zal verweren;
b. wordt aangebracht met behulp van het correcte applicatiesysteem en/of materialen volgens voorschriften van de fabrikant.

12 KLACHTEN
12.1 Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van koper niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van verkoper worden gebracht binnen de in deze paragraaf omschreven termijnen.
12.2 De schadevergoedingsplicht van Schilderteam™ terzake van ondeugdelijkheid van geleverde goederen en , verwerkings- en andere adviezen, schilders - en afwerkingswerkzaamheden, begeleiding en inspectie, zal nimmer een bedrag te boven gaan gelijk aan 1x het factuurbedrag van de (aanneemsom). In geen geval is Schilderteam™ aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade hoe ook genaamd en uit welken hoofde ook geleden.

Artikel 13 TOEPASSELIJK RECHT/GESCHILLEN
13.1 Op overeenkomsten tussen Schilderteam™ en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen en als zodanig worden beschouwd) welke tussen consument en Schilderteam™ mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard of van de overeenkomsten welke daaruit voortvloeisel mochten zijn, worden beslecht door een TNO-expert.